Egg & Dairy-Free Coffee Cake

Water, Sugar, White Rice Flour, Canola Oil, Potato Starch, Tapioca Flour, Baking Soda, Vanilla, Xanthan Gum, Sea Salt, Topping (White Rice Flour, Palm Shortening, Arrowroot Starch, Powdered Sugar, Sugar, Sea Salt, Baking Soda, Xanthan Gum, Cinnamon), Glaze (Powdered Sugar, Water)